Inici dels treballs preparatoris de la modificació "Entorns Biada"

El Ple Municipal acorda iniciar, a través de l’aprovació d’uns treballs preparatoris, una modificació puntual del Pla General amb una delimitació inicial del sector “Entorns Biada”, que comprèn dos sectors: Goya i Torrijos.

Posteriorment s’hi presentaran 104 al·legacions.

Arcadi Vilert presenta la maqueta que preveu l'enderroc de Can Fàbregas

Arcadi Vilert presenta la maqueta que preveu l'enderroc de Can Fàbregas (foto: capgròs)El regidor d’Urbanisme, sr. Arcadi Vilert, juntament amb Francesc Gual, de l’estudi MBM Arquitectes, presenten en roda de premsa la maqueta que preveu l’enderroc de Can Fàbregas i la construcció d’uns grans magatzems en el seu lloc.

El govern tripartit aprova la descatalogació de Can Fàbregas

La Junta de Govern Local presidida per Joan Antoni Barón acorda en el punt 17 - Aprovació inicial del Pla especial d’integració volumètrica PE-01 “àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt” Edifici Comercial.
7 vots favor, 2 abstencions (CiU i PP)

I en el punt 18 - Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró: fàbrica Fàbregas i de Caralt / fàbrica Minguell.

Votació secreta al Consell de Patrimoni per "descatalogar" Can Fàbregas a canvi de Can Minguell

Reunió del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic en el punt 3 - acord amb el propòsit del govern municipal de canviar la catalogació del conjunt industrial de la fàbrica Fàbregas i de Caralt de nivell de protecció A (façanes, volumetria i estructura) a nivell de protecció H (documental) i nova catalogació de Can Minguell.

El govern municipal demana al Consell si està d’acord a canviar la catalogació del conjunt industrial de la fàbrica Can Fàbregas i de Caralt de nivell de protecció A (ptroteció de façanes, volumetria) a nivell de protecció H (unicament protecció documental). Assisteixen a la reunió per defensar aquesta postura els arquitectes que, per encàrrec de PUMSA, han fet la proposta d’ordenació de l’entorn: Oriol Bohigas i Francesc Gual. Aquests al·leguen que la superfície comercial on l’equip de govern vol que s’instal·li la futura Locomotora- el Corte Inglés- necessita tot l’espai.

El consell, en votació secreta imposada pel president del consell i regidor d’urbanisme, Arcadi Vilert, decideix per 6 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions la descatalogació de la fàbrica. L’Ajuntament haurà de presentar un informe tècnic explicant quins són els motius que, segons ell, justifiquen la pèrdua de la màxima protecció a la Comissió territorial del Patrimoni cultural de Barcelona, l’organisme que ha de decidir si la descatalogació és pertinent o no.

Aprovació provisional del PMU Rda. Barceló-Fàbregas i de Caralt

El Ple Municipal acorda en el punt 15 - Aprovació provisional del Pla de millora Urbana del sector discontinu “Ronda Barceló-Fàbrica Fàbregas i de Caralt”, que estableix pel sector de l’illa Fàbregas i de Caralt una sèrie de condicions normatives, a desenvolupar mitjançant el corresponent Pla Especial d’integració Volumètrica…

La Generalitat avala la conservació de Can Fàbregas

Atès que es preveu la conservació dels elements catalogats, la Direcció General de Patrimoni Generalitat emet informe favorable sobre la Modificació puntual del Pla General als àmbits Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt.

Aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General

Aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General als àmbits Ronda Barceló i illa Fàbregas i de Caralt, on es delimita un sector discontinu de sòl urbà no consolidat que inclou els àmbits Ronda Barceló i l’illa Fàbregas i de Caralt, a desenvolupar mitjançant un Pla de Millora Urbana (PMU-01d).

Al·legacions de Naves Biada al PMU-01d

Naves Biada SA presenta al·legacions a l’aprovacio inicial del Pla de Millora urbana en l’ambit Ronda Barcelo-illa Fabregas i Caralt (PMU-01d).

Aprovació del PMU Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt

La Junta de Govern Local acorda en el punt 16 - Aprovació inicial del Pla de millora urbana de l’àmbit discontinu “Rda. Barceló-fàbrica Fàbregas i de Caralt”.
6 vots favor i 1 abstenció (PP).

Agàpit Borràs es mostra preocupat per la ubiacació de la "locomotora" a Can Fàbregas

Reunió del Consell de Patrimoni Arquitectònic en el punt 3 - Agàpit Borràs fa un incís sobre la la seva preocupació, expressada per ell mateix al Consell de Ciutat, que s’hagi canviat la ubicació del nou edifici del Corte Inglés del cine Iluro a la illa de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.