Manifest "Salvem Can Fàbregas i de Caralt"

El conjunt industrial de Can Fàbregas i de Caralt, al carrer Biada núm. 15, estava catalogat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró amb el màxim nivell de protecció (A) i havia estat qualificat en el Pla d’Actuació Urbanística Municipal del 2002 i del 2004 com a edifici important a conservar.

La proposta d’ubicar la “Locomotora Comercial” a la cruïlla del carrer Biada amb ronda Alfons XII suposa l’enderrocament de l’edifici de Can Fàbregas i de Caralt.

L’equip d’urbanisme, forçat per les exigents condicions vo­lumè­tri­ques i estratègiques imposades, ha instat a la Comissió de Patrimoni a rebaixar el nivell de protecció de la fàbrica, per permetre’n la demolició. Aquesta decisió ha estat presa de manera precipitada, en una votació molt ajustada (sis vots a favor, cinc en contra i dues abstencions) i disposant d’unes dades històriques escasses que mereixien haver estat ac­tua­li­tzades i ampliades per a l’ocasió.

Hauria calgut conèixer que en realitat aquesta fàbrica va ser construïda l’any 1879 com edifici de la Farinera Ma­ta­ro­nesa.

Donades aquestes circumstàncies, les persones i col·lectius so­ta­sig­nants, constituïts en el moviment ciutadà “Salvem Can Fàbregas i de Caralt”:

1 Considerem un atemptat al patrimoni de la ciutat la decisió d’enderrocar l'edifici de Can Fàbregas i de Caralt, decisió presa sota la pressió dels interessos econòmics del centre comercial.

2 Exigim el retorn del conjunt de Can Fàbregas i de Caralt al seu nivell original de protecció "A" dins el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, ja que el conjunt fabril no ha perdut cap dels elements que en el seu moment el van dur a ser catalogat i protegit.

3 No ens posicionem respecte el projecte de la “Locomotora Comercial” ni sobre la reforma urbanística d’aquest sector. No volem que es creï el fals dilema "Locomotora" versus Patrimoni. Donem suport la mo­der­nització i el progrés de la ciutat, perquè entenem que aquesta és una entitat viva i en contínua evolució, però alhora creiem que la modernitat no ha d’estar renyida amb la conservació del patrimoni històric. Podent tenir progrés i patrimoni a la vegada, no tenim perquè renunciar al segon per obtenir el primer, sinó buscar la manera que ambdós puguin conviure amb respecte mutu.

4 Demanem la re­ha­bi­li­ta­ció de les edificacions ori­ginàries del conjunt i la seva integració en l'entorn. Con­siderem que l'edifici ca­ta­logat ha de ser com­pa­ti­ble amb qualsevol ús que se li vulgui donar, tant sigui privat com públic. De­ma­nem que s’explorin totes les possibilitats de re­dis­tri­bució d’equipaments, sòl co­mer­cial i sòl destinat a ha­bi­tat­ges de les illes sota aquest pla de reur­ba­ni­t­zació per tal de fer compatibles els exi­gents in­te­ressos de la firma comercial amb els interessos pa­tri­mo­nials i socials de la ciutat, que també haurien de ser igual d’exigents. D’aquesta manera, Can Fàbregas seguirà essent un element que enriquirà el paisatge urbà i formarà part d’una entitat urbana ordenada.

5 Proposem a l'Ajuntament que en totes les operacions ur­banís­tiques es vetlli per la preservació del patrimoni arquitectònic (catalogat ofi­cial­ment o no), que defineix el paisatge urbà, la identitat, la història i que contribueix a donar qualitat de vida a totes les persones que vivim a Mataró i que hi viuran en futures generacions. Invertir en patrimoni també és fer una inversió de futur.

Plataforma ciutadana “Salvem Can Fàbregas i de Caralt”

Mataró, gener de 2007